อาจารย์และบุคลากรชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ณัฐสินี แสนสุข
(Miss Natsinee Sansuk)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา
- วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พท.บ.(การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร (พยาบาลเวชปฏิบัติ การรักษาโรคเบื้องต้น) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร (ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปร.ด.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กำลังศึกษา)

ตำแหน่งและหน้าที่การงาน
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน หัวหน้าแขนงการดูแลสุขภาพเด็ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2556-2558 อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2554-2556 อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2536-2543 พยาบาลประจาการห้องผ่าตัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2534-2536 หัวหน้าศูนย์แพนคอสเมติคและพยาบาลตรวจรักษาผิวพรรณ สาขาพิษณุโลก บริษัทแพนคอสเมติคจากัด
พ.ศ. 2532-2534 หัวหน้าสาขาแพนคอสเมติคและพยาบาลตรวจรักษาผิวพรรณ สาขาปัตตานี บริษัทแพนคอสเมติคจากัด
พ.ศ. 2525-2532 พยาบาลประจาการประจาห้องคลอดสามัญ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย/งานวิจัย
- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการทางานของผู้บริหารงานประกันชีวิต ในธุรกิจประกันชีวิต 2550
- การปฐมพยาบาลด้วยการแพทย์แผนไทย: การช่วยกู้ชีวิตตนเองด้วยสองมือในผู้สูงอายุเปรียบเทียบสัญญาณชีพ 2558
- เปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุ 2559
- การเสริมสร้างพัฒนาการความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา ด้วยการนวดกระตุ้นตนเอง ตามหลักการแพทย์แผน ไทยในเด็กวัยเรียน 2560
- การปฐมพยาบาลกู้ชีวิตตนเองด้วยสองมือตามหลักการแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุเปรียบเทียบด้วยสัญญาณชีพ : เผยแพร่โดยการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558
- เปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุ : เผยแพร่โดยการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2559
- COMPARISON OF SKIN APPEARANCE WITH APPROPRIATE TIME IN SELF REFLEXOLOGY AREA WITH THAI TRADITIONAL MEDICINE IN GERIATRICS. : เผยแพร่โดยการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on “Business Tourism and Applied Sciences” London, United Kingdom April 4 - 9, 2017.ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง
(Miss Wallapa Wassanasompong)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา
- วท.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปร.ด.(จิตวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)

ตำแหน่งและหน้าที่การงาน
- อาจารย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานวิจัย/งานวิจัย
- วัลลภา วาสนาสมปอง (2556) ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาสุขศึกษาที่มีต่อความรู้และความคิดอย่างมีวิจารญานในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- วัลลภา วาสนาสมปอง (2558) ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- วัลลภา วาสนาสมปอง (2559) ผลของการสอนสุขศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- วัลลภา วาสนาสมปอง (2559) ผลของการสอนสุขศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อความรู้เรื่องวิธีการคุมกำเนิดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น