เกี่ยวกับสาขา


แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก เป็นแขนงหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งตอบโจทย์ตามสภาพครอบครัวไทยโดยเฉพาะครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ มักมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวไม่ใช่ครอบครัวขยายแบบในสมัยก่อน และเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งมีค่าครองชีพที่สูงมากขึ้น ทำให้คู่สามีภรรยาต้องทำงานทั้งสองคน เป็นสาเหตุทำให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งการเลี้ยงดูบุตรก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มาดูแลแทนบิดามารดาที่มีความจำเป็นในการทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและสวัสดิการสำหรับการดูแลเด็กเล็ก มีการเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมมาผสมผสานกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เน้นการพัฒนาด้านการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพของประชาชน

ดังนั้นวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทารการแพทย์และสาธารณสุขจึงได้เปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพเด็กขึ้น เพื่อผลิตบุคคลกรที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเด็กโดยตรง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยังขาดแคลนนักวิชาการสุขภาพเด็ก นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำหรับการเรียนการสอนทางแขนงวิชาไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะแต่การดูแลเด็กจนถึงวัยรุ่นเพียงเท่านั้น แต่เป็นการเน้นทุกศาสตร์ความรู้ในด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็น ด้านโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โภชนาการ สิ่งแวดล้อม ระบาดวิทยา การส่งเสริมสุขภาพ จิตวิทยา เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถที่ครบตามความต้องการของตลาดแรงงานในการก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเด็กของประเทศต่อไป

“เด็กคือพลังสร้างชาติ อนาคตชี้วัดความรุ่งเรือง ตามคำขวัญ เด็กฉลาด ชาติเจริญ”
***แขนงการดูแลสุขภาพเด็กสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต***
ต้นแบบผลิตนักคิดนักประดิษฐ์ของเล่น นักปฏิบัติและนักวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาการและการดูแลสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ในเด็ก
“สังคมศิวิไล เด็กไทย พัฒนาการสมวัย”